2006

Donationsmodtagere 16. marts 2006

DONATIONER

Robert Olsen

Marianne Linér

Ella Ramsdal Pedersen

Heidi Riel

 2006

.

Kr. 30.000 til Herberget "Mændenes Hjem"

I dag består Mændenes Hjem af et herberg med 43 pladser,

et bofællesskab på 8 pladser og en boenhed på 15 pladser.

Den udadrettede virksomhed består af en sygeplejeklinik,

et team af frivillige læger, en natcafé og kontaktsted.

Derudover udleveres sprøjter, kanyler, vand og kondomer til

stofmisbrugere. I herberget ønsker man at forbedre dagligdagen

for beboerne ved at indrette 2 tv-stuer, hvor beboerne kan være

sammen og blandt andet se på fjernsyn.

Herberget er Mændenes Hjems midlertidige tilbud. Her bor

hjemløse med massive sociale problemer i form af stofmisbrug,

alkoholmisbrug og psykisk sygdom

De forskellige tilbud på Mændenes Hjem besøges hver dag af

300 - 500 mennesker. I herberget bor 250 - 300 mennesker

på årsbasis.

Det modtagne beløb vil blive anvendt til indkøb af fjernsyn m.v.

www.maendeneshjem.dk

.

Kr. 30.000 til Hiv-pensionatet Valby Bakke

Hiv-pensionatet er et bo-værested, der gennem 12 år har givet til-

bud til hiv-smittede, der i kortere eller længere perioder har et sær-

ligt behov for at få omsorg, støtte og sund kost. Trods det faktum,

at hiv-smittede har forlænget levetiden med ca. 10-20 år, er der

stadig perioder i livet, som hiv-smittet, der kan være vanskelige at

tackle, idet medicinen har mange bivirkninger, og man som hiv-

smittet er udsat for mange følgesygdomme, som kræft og sukker-

syge, og derfor ofte er indlagt på hospital. Når man er "for rask"

til at være indlagt, men "for syg" til at klare sig hjemme, er et ophold

på Hiv-pensionatet et relevant tilbud. Pensionatet har plads til 10

beboere af gangen.

www.hiv-pensionatet.dk

.

Kr. 25.000 til Værestedet "Drys ind"

Værestedet "Drys Ind" er det første værested i Danmark og har

eksisteret i mere end 20 år. Værestedet er selvejende og drives

ud fra en social- og folkekirkelig baggrund med næstekærlighed

som det centrale. Formålet er blandt andet gennem forebyggende

arbejde såsom samvær, samtale, rådgivning, opsøgende arbejde,

besøgstjeneste og aktiviteter at give det enkelte menneske nyt

livsmod og dermed en højere livskvalitet. Formålet er endvidere

at være netværksskabende, at give omsorg, nærvær og gode op-

levelser. Målgruppen er voksne mennesker uanset baggrund og

status og omfatter bl.a. personer med ensomhedsproblemer,

psykiske- og sociale problemer, alkoholproblemer, akut social-

og personlig krise, samt pårørende til disse grupper. Der lægges

vægt på, at stedet er åbent for enhver, der blot ønsker et alkohol-

frit sted uden registrering. "Drys Ind" er åbent hver dag og drives i

stort omfang ved frivillig indsats. I 2005 var besøgstallet 8.863

personer, og der blev foretaget ca. 500 hjemmebesøg.

www.drysind.dk

.

Kr. 25.000 til hjemløses avis "Hus forbi"

Hjemløses avis "Hus Forbi" var på gaden første gang i 1996.

Hus Forbi har et dobbelt formål: at være med til at skabe debat

og dialog om hjemløse og andre socialt udstødte, som ellers ikke

så ofte kommer til orde i medierne, og at give de hjemløse sælgere

mulighed for at tjene deres egne penge og have noget at stå op til.

"Hus Forbi" bliver til i samarbejde mellem hjemløse, tidligere hjem-

løse og udgives af foreningen "Hus Forbi".

Medlemmerne er repræsentanter for de hjemløses nærudvalg i am-

terne, redaktionsgruppen, sælgerne, boformer for hjemløse, sociale

organisationer eller boligorganisationer.

Donationen skal anvendes til indkøb af regnfrakker til bladets sæl-

gere. Et eksemplar fremvises her af Heidi Riel.

www.husforbi.dk

.