Vedtægter

         VEDTÆGTER

§1

§2

§3

§4

§5

§6

§7

§8

§9

§10

§11

§12

§13

Fondens navn og hjemsted

Fondens navn er: Storkøbenhavnske Odd Fellow logers humanitære fond.

Hjemsted: København

Fondens formål

Det er fondens formål at yde støtte til humanitære, sociale, kulturelle samt uddannelsesmæssige og forskningsmæssige formål inden for sygdomsbekæmpelse, alt af større karakter, end en enkelt loge normalt kan løfte.

Formål med relation til det storkøbenhavnske område har fortrinsret.

Fondens stiftere og nuværende medlemmer

Fonden er oprindelig stiftet i september 1971 som "Dispositionsfonden for Odd Fellow Hjemmet" af 20 storkøbenhavnske broder- og søsterloger.

Nuværende medlemmer er 19 broderloger, 12 søsterloger samt patriarklejr nr. 6 og matriarklejre nr. 2 og 5 i distrikt 1 og distrikt 2's storkøbenhavnske område, som alle er berettigede til at have et medlem i repræsentantskabet.

Nystiftede loger i distrikternes storkøbenhavnske område vil være berettigede til at få optaget et medlem i repræsentantskabet.

Fondens grundkapital og opbevaring heraf samt fondens rådighedsbeløb.

Fondens kapital, kr. 1.648.064,00, hidrører fra Dispositionsfonden for Odd Fellow Hjemmet, Byparken 87, 2600 Glostrup, og er båndlagt i Civilretsdirektoratet.

Grundkapitalen må aldrig forringes, men skal bevares, ligesom der løbende skal foretages henlæggelser til konsolidering, jf. § 9 og § 29 i lov nr. 698 af 11.08.1992 om Fonde og visse Foreninger. Fondens grundkapital skal af bestyrelsen anbringes efter de af Den uafhængige Storloge for Kongeriget Danmark I.O.O.F. fastsatte regler, der fastsættes af Justitsministeren, jf. § 10 i ovennævnte fondslov.

Af grundkapitalens afkast overføres til grundkapitalen hvert år i forbindelse med regnskabsaflæggelsen henlæggelser til konsolidering, jf. § 9 og § 29 i lov nr. 698 af 11.08.1992 om Fonde og visse Foreninger. Den resterende del af afkastet overføres til en rådighedskonto til anvendelse i overensstemmelse med fondens formål.

På grundkapitalens konto indgår - foruden den ovennævnte henlæggelse til konsolidering - arv, gaver og andre frivillige bidrag, der ydes under den forudsætning, at beløbet aldrig må forringes, men skal bevares, og at alene afkastet kan anvendes i overensstemmelse med formålsbestemmelsen.

På rådighedskontoen indgår, foruden afkastet af grundkapitalen - arv, gaver og andre frivillige bidrag, der ydes til fri rådighed. Saldoen på såvel kontoen for fondens grundkapital som kontoen for fondens rådighedsbeløb skal fremgå af fondens regnskab

Fondens repræsentantskab og bestyrelse.

De i § 3 nævnte loger og lejre vælger i ulige år efter installationerne ét medlem til repræsentantskabet med stemmeret samt én suppleant.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde sker med mindst to ugers og maksimalt fire ugers varsel. Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes i februar måned.

Repræsentantskabet vælger en bestyrelse på fem ordenssøskende fra distrikt 1 og distrikt 2's storkøbenhavnske område, som ikke behøver at være medlemmer af repræsentantskabet.

Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 4-årig periode foregår hvert 2. år på det ordinære repræsentantskabsmøde med henholdsvis tre og to medlemmer. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af vakance er bestyrelsen selvsupplerende og udpeger et bestyrelsesmedlem, som fungerer til næste repræsentantskabsmøde. Valg sker ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen konstituere sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Siddende bestyrelse og repræsentantskab ved denne fonds ikrafttræden fortsætter til pågældende valgperiode udløber i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsens arbejde

Indkaldelse til bestyrelsesmøde med angivelse af dagsorden sker på foranledning af formanden, dog mindst 4 gange om året, med mindst 8 dages og maksimakt 4 ugers varsel, men ethvert medlem af bestyrelsen kan kræve denne indkaldt til møde inden 4 uger med angivelse af dagsorden.

Der føres protokol over samtlige møder.

Bestyrelsen udgør fondens forretningsudvalg, der varetager den daglige drift.

Alle afstemninger i bestyrelsen sker ved almindelig stemmeflertal.

Bestyrelsen er berettiget til at få sine positive udgifter ved bestyrelsesarbejdet dækket, herunder rejser og diæter. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Indstilling om tildeling af fondens midler.

Til den årlige uddeling kan de tilsluttede loger og lejre samt fondens bestyrelse indstille organisationer, institutioner eller andre modtager af en donation.

Forsla fremsendes skriftligt gennem logens / lejrens medlem af repræsentantskabet og skal være fondens bestyrelse i hænde senest d. 15. november for at komme i betragtning ved den nærmest følgende uddeling.

Uddeling af fondens midler.

Uddeling af fondens midler finder fortrinsvis sted hvert år ultimo marts måned.

Til rådighed er det afsluttede regnskabsårs renteafkast m.m., sådan som fremgår af rådighedskontoen.

Fondens bestyrelse træffer i overensstemmelse med nærværende vedtægter endelig beslutning mellem de indkomne forslag og fordeler det beløb, der er til rådighed.

Uddelingen foretages af fondens bestyrelse ved et arrangement, der almindeligvis vil finde sted i Odd Fellow Palæet, København. Det kan overværes af alle ordenssøskende og vil blive bekendtgjort i Odd Fellow Bladet.

Regnskab og beretning

Regnskabsåret er kalenderåret. Første regnskabsår går fra stiftelsen til pågældende kalenderårs slutning.

Fondens kasserer aflægger på det ordinære repræsentantskabsmøde årsregnskabet, der skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Beretning for det forløbne regnskabsår fremlægges samtidig af formanden for bestyrelsen, og der orienteres om de kommende donationer, donationsstørrelser og arangementet i forbindelse med uddelingen.

Revision

Regnskabet er undergivet revision i overensstemmelse med reglerne i § 23 i ovennævnte fondslov.

Fondens revisor vælges på et ordinært møde i repræsentantskabet for en 4-års periode. Genvalg kan finde sted.

Ændring af vedtægter

Forslag til ændringer af nærværende vedtægter kan fremsendes skriftligt til fondens bestyrelse, som alene kan fremlægge ændringsforslag over for repræsentantskabet. Forslag skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 4 uger før behandlingen på et repræsentantskabsmøde. For vedtagelse kræves et stemmeflertal på mindst 2/3 af de tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer.

Ophævelse af fonden.

Skulle ændringer inden for Odd Fellow Ordenen medfører, at fonden må ophøre, overføres kapitalen til et eller flere af fondens formål, som vedtaget af bestyrelse og repræsentantskab med tiltrædelse af Ordenens Storsire og Justitsministeren, jf. § 32 i ovennævnte fondslov.

Ikrafttræden.

Nærværende vedtægter træder i kraft efter vedtagelse på et repræsentantskabsmøde, når de er godkendt af Ordenens Storsire, og efter der foreligger tilladelse fra Justitsministeren, jf. § 32 i ovennævnte fondslov, samt når Dispositionsfondens formål ophører.

Således vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde d. 29. februar 2000.