2007

Donationsmodtagere 24. marts 2007

DONATIONER

Bendt Gren Hansen

Inge Bruun

John Damgård Jensen

Adv. Poul Roepstorff

 2007

 .

Kr. 35.000 til Operation Tjernobyl-børn - Bornholm

Dette projekt har som formål at hjælpe fattige børn fra Tjernobyl

området, hvis immunforsvar er nedbrudt pga. Tjernobyl katastrofen

i 1986, til et fire ugers ophold på Bornholm, for at få genopbygget

immunforsvaret ved sund og nærende kost, et specielt vitamin-

tilskud, og at være i frisk luft samt kærlig pleje.

www.otb-bornholm.dk

.

Kr. 35.000 til Kalaallit Illuutaat - Det grønlandske Hus

Det grønlandske Hus er et resultat af grønlandske foreningers

visioner om at have deres eget hus.

Københavns Kommune skankede den største del af startkapitalen

som en gave i forbindelse med byens 800-års jubilæum og d. 25.

juni 1974 kunne huset indvies af Hendes Majestæt Dronningen som

protektor. For mange grønlændere i Danmark er huset både per-

sonligt og socialt et åndehul, som kan give det overskud kræfter

til en hverdag på danske betingelser. Det grønlandske Hus er sim-

pelthen stedet, hvor grønlænderne mødes i København.

Huset har netop gennemført en større ombygning for at være i en

stand, så grønlandske brugere kunne være stolte af at vise det frem.

En stolthed, der har betydning for den enkelte i form af bedre selv-

værd og for hele den grøndlandske befolkning i byen, som med-

virkende til at nedbryde de fordomme, som denne befolkningsgrup-

pe desværre så ofte møder.

Især er en trappeopgang, der leder til såvel forsamlingslokalet som

til uddannelsesvejledning og social rådgivning nu så nedslidt, at det

er en barriere for anvendelsen af huset.

www.sumut.dk

.

Kr. 35.000 til ALKO-linien

ALKO-linien er en landsdækkende telefonrådgivning og henvisnings-

linie for alle som ønsker at vide, hvor man kan henvende sig i forbin-

delse med alkoholproblemer. ALKO-linien bemandes dagligt af frivil-

lige, der på denne måde står til rådighed for de omkring ½ million

mennesker, der drikker for meget.

Af disse er ca. 200.000 afhængig af alkohol, mens ca. 10% er i be-

handling for deres alkoholproblem. Det at have et problem med alko-

hol er belastende, ikke alene for personen selv, men også for omgivel-

serne, familien, venner, kolleger og arbejdsgivere.

www.alko-linien.dk

.

Kr. 40.000 til Den sociale Fond "Dronning Caroline Amalies Hus"

Den sociale fond " Dronning Caroline Amalies Fond" der ejer ejendom-

men beliggende Gothersgade 141, 1123 København K., som sikrer

at ca. 2/3 af ejendommen af den selvstændige institution "Hjælp til Selv-

hjælp" drives som et hjem for hjemløse sindslidende, der dels har lejet

selvstændige værelser i ejendommen, dels har fået den nødvendige om-

sorg og pleje ad den selvejende institurion. Huset stifter har anset det

for meget vigtigt at sikre, at huset fortsat kan tjene som varigt hjem for

sindslidende og som udgangspunkt for den nødvendige omsorg og pleje

af de sindslidende beboere.

Huset har desuden været rammen om et betydeligt socialt arbejde over-

for syge og fattige. Men en sådan drift sætter også sit præg på huset,

der nu trænger til nye indbyggede skabe i seks af husets første sals lej-

ligheder.

www.carolineamalie.dk

.